Kunst og udvikling

DKDM's vidensgrundlag er kunstnerisk virksomhed (forstået som komposition og musikalsk udøvelse), udviklingsvirksomhed (kunstnerisk såvel som pædagogisk) samt forskning, i det daglige forkortet FOKU. Af bekendtgørelsen om uddannelserne fremgår, at ”uddannelserne er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede”. Den kunstneriske dimension i vidensgrundlaget er således af afgørende betydning.

FOKU-aktiviteterne på DKDM er knyttet til kvalifikationsbedømte fastlærerstillinger inden for stillingskategorierne adjunkt, lektor, docent og professor.

På DKDM er FOKU inddelt i tre hovedkategorier:
  1. Kunstnerisk virksomhed
  2. Udviklingsvirksomhed
  3. Videnskabelig forskning

1. Kunstnerisk virksomhed

DKDM's lærere er helt overvejende ansat på grundlag af deres meritter som kunstnere samt deres pædagogiske erfaring på konservatorieniveau. Desuden lægges der generelt betydelig vægt på, at lærerne har en kunstnerisk karriere sideløbende med deres ansættelse på konservatoriet. Dette bidrager til en meget direkte kontakt med arbejdsmarkedet og skaber en synlighed, der i høj grad medvirker til at tiltrække ansøgere. En stærk kunstnerisk virksomhed er desuden en vigtig forudsætning for projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Den kunstneriske virksomhed opdeles i skabende og udøvende, og den omfatter f.eks. kompositionsvirksomhed, koncertvirksomhed i DKDM's regi, ekstern koncertvirksomhed  på højeste niveau, CD udgivelser og anden lyddokumentation.

2. Udviklingsvirksomhed

Udviklingsvirksomheden inddeles i to underkategorier: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV). I praksis kan grænsen mellem de to kategorier være mindre udtalt, og udviklingsvirksomhed indeholder oftest elementer af såvel KUV som PUV. Således rejser Pædagogisk udviklingsvirksomhed tit kunstneriske spørgsmål hørende hjemme under KUV, ligesom Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed ofte vil indeholde eller afstedkomme pædagogiske overvejelser.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)
I 2012 udgav Kulturministeriet en rapport om KUV som de kunstneriske uddannelser, herunder DKDM, efterfølgende har refereret til i deres arbejde med udviklingen af KUV. Rapporten definerer KUV på følgende måde:

"Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet."

KUV-arbejdet på DKDM foregår som større eller mindre projekter inden for rammerne af den enkelte læreransættelse. KUV-aktiviteterne har ikke alene betydning for den enkelte lærers faglige udvikling – den viden, som KUV-projekterne genererer, løber tilbage i undervisningen på DKDM, ligesom KUV-aktiviteterne generelt bidrager til at  samle og udvikle DKDM som videns- og kulturbærende institution.

Pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV)

Pædagogisk udviklingsvirksomhed dækker over aktiviteter som udvikling af nye metoder til indlæring og formidling, indførelse af ny teknologi i undervisningen, udvikling af nye metoder i beskrivelsen af fagligt indhold etc. I særlige tilfælde vil medvirken i juryer ved konkurrencer, afholdelse af særlige masterclasses eller anden mere speciel projektundervisning kunne rubriceres under PUV.

3. Videnskabelig forskning

Nogle af DKDM's lærere udfører også aktiviteter, der opfylder traditionelle videnskabelige forskningskrav. Der kan både være tale om egentlige forskningsprojekter evt. i samarbejde med forskere fra ind- og udland eller om udgivelser i form af artikler, bøger, manuskripter o.a. Disse ofte tværfaglige og tværinstitutionelle aktiviteter bringer ny viden til DKDM, ligesom de medvirker til at formidle den viden, som DKDM til stadighed udvikler, til andre fagområder og institutioner. Den videnskabelige forskning kan finde sted inden for alle faggrupper på DKDM lige fra instrumentalistens udforskning af historiske instrumenter til tonemesterens samarbejder inden for udvikling af ny teknologi.