Schenker analyse

Beethoven rekonstrueret

Et KUV-projekt af Emil Gryesten og Thomas Solak

Med projektet Beethoven Rekonstrueret ønsker pianist Emil Gryesten og musikteoretiker Thomas Solak at undersøge, hvordan den såkaldte schenkeranalyse - et korpus af teori og analyseteknik oprindelig udviklet af den østrigske musikteoretiker Heinrich Schenker (1868-1935) - kan bidrage til en innovativ fortolkning og performance af Ludwig van Beethovens (1770-1827) sene klaversonater.  

I et bredere perspektiv omhandler projektet forholdet mellem musikteoretiske studier, værkfortolkning og kunstnerisk praksis.  

Projektet har følgende output: 

  • CD-udgivelse (på to albums) af Beethovens sonater op. 101, 106, 109, 110 og 111. Udgives på eksternt pladeselskab.  
  • Koncertforedrag, som vil rumme introduktion til de fem sonater og analytiske tilgange – efterfulgt af koncertopførelse af musikken. Koncertforedragene optages og publiceres som video på DKDMs udgivelsesplatform.  
  • Tre artikler – to om hver en bestemt sonate, med forskellige vinkler på temaet analyse og performance, samt en med sammenfattende præsentation af projekt og metode. Udgivelse ved internationalt fagtidsskrift. 
  • Afholdelse af workshops “Analyse og Performance” for studerende på DKDM. 
  • Et seminar om schenkeranalyse med deltagelse af eksterne gæsteforelæsere. 

Baggrunden for projektet

"Hvor både den klassiske musiks mainstream-performancetradition og Historically Informed Performance (HIP) efterstræber en stærk forankring dels i værkets historisk-kulturelle baggrund, dels i en tolkning af komponistens intentioner, anskuer vi i projektet Beethoven Rekonstrueret værkerne som abstrakte klangstrukturer med selvstændig eksistens og autonomi. Vort udgangspunkt og undersøgelsesobjekt er altså for så vidt alene værket, som det er noteret i noden.   

Vi vil i arbejdet med sonaterne forsøge at sætte indflydelsen fra performancetraditionen på pause for en stund. Eksempelvis vil vi se bort fra eksisterende (kanoniserede) indspilninger af værkerne og i stedet, med afsæt i schenkeranalyse som centralt redskab, søge at finde det musikalske narrativ og de musikalske strukturer, værkerne i denne optik rummer. Siden omsættes denne analytiske underkastelse i en klingende realisering, hvor vi så stærkt og klart som muligt vil forsøge at formidle analysens pointer. Projektets kerne er at udforske, hvordan denne transformering finder sted – hvordan analytisk forståelse og kunstnerisk udtryk finder sammen i realiseringen af værket.

Schenkeranalysen er valgt, dels fordi den tilbyder et alternativ til det fokus på komponistens kontekst og intention, som kendetegner store dele af nutidig performancepraksis, ved i stedet at fokusere på de abstrakt-musikalske strukturer, det noterede værk rummer; dels er det en kendsgerning, at schenkeranalysen er svagt repræsenteret i Skandinavien, hvilket også gælder på konservatorierne, heriblandt DKDM. Vi finder det derfor både relevant og påtrængende at introducere netop denne analyseform med dens udøvelsesnære fordele, og forhåbentlig føje den til paletten af allerede kendte og anvendte værktøjer.” (Gryesten og Solak)

Projektet udføres med støtte fra Kulturministeriets pulje for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og løber fra august 2021 til september 2023.

Illustration: Schenkergraf af Heinrich Schenker