Peter Bäckström

Kunstnerisk proces

"Konstnärlig process" af Peter Bäckström og Erik Karlberg

ABSTRACT

En sångare är en interpret och resultatet av en interpretation redovisas i en konsertsituation. Det pedagogiska projektet Konstnärlig process syftar till att ge sångaren en ökad förståelse för – och därmed ett ökat inflytande över – hela den konstnärliga processen.

Konstnärlig process ska här förstås som hela vägen från den musikdramatiska rollens idé och inre konflikt, till en prosatext och en talad text, vidare till ett libretto, och sedan till en komposition i form av t ex recitativ, arioso eller aria – och ända fram till publikmötet. I klartext menar jag att den sångstuderande ska arbeta fram en rollgestalt med en klar inre konflikt och beskriva konflikten och dess plats i en dramatisk kontext, i prosaform.

Därefter blir uppgiften att översätta prosan till talad text och sedan till en förhöjd text – ett libretto – som kan låta sig sjungas. Och med en sångbar text komponerar den sångstuderande musik i form av ett arioso, en aria, visa eller någon annan form. Kompositionen skrivs för solostämma och ackompanjemang – tänkt för någon annan i klassen eller gruppen. Ackompanjemanget kan vara mycket enkelt: en ton per takt skrivet för piano. Alla i klassen eller gruppen har nu ett nytt verk att instudera. Repetitören förväntas att vara medskapande. Varje upphovsman närvarar vid en del av instuderingen för att lämna sina synpunkter på verk och tolkning. Scenen ska därefter gestaltas ute på scengolvet. De färdiga musikdramatiska verken framförs inför klass eller grupp.

Det pedagogiska projektet Konstnärlig process låter alltså sångaren själv arbeta sig igenom en konstnärlig process, från a till ö. Frågorna som ställs är:

 • Är det möjligt att vi genom att ge den sångstuderande praktisk erfarenhet av det vi valt
  att kalla Konstnärlig process, kan hjälpa hen mot ett ökat ägande av det musik- och
  scenkonstnärliga arbetet?
 • Kan den sångstuderandes självständighet som skapande konstnär därigenom öka?
 • Hur kan en förmodad djupare förståelse av text, musik och musikalisk-dramatisk
  gestaltning påverka sångarens dialog och samarbete med musikdramatikens konstnärliga
  arbetsledare – dirigent och regissör; och hur påverkas samarbetet med ackompanjatör?

Peter Bäckström, dramatiker & instruktør
Erik Karlberg, repetitør & pianist

Projektet udføres i perioden august 2018 til august 2020.