Træblæserstuderende

Aftagerpanel

I henhold til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium siden 2009 haft et aftagerpanel

Aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 2018-2021

Formand:
Kasper Holten, operainstruktør og tidl. operachef på Det Kgl. Teater og Royal Opera House, Covent Garden.

Øvrige medlemmer:

Birgitte Ebert
Domorganist ved Ribe domkirke

Christina Åstrand
1. koncertmester i DR SymfoniOrkestret

Christian Winther Christensen
Komponist og leder af KLANG-festivalen

Jeppe Uggerhøj
Kunstnerisk chef for Musikhuset Aarhus

Anja Reiff
Leder af Roskilde Musiske Skole

Aftagerpanelets opgaver og sammensætning
Af bekendtgørelsens § 2 fremgår, at ”aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet”, der på sin side både kan afgive udtalelse og stille forslag om sådanne spørgsmål. Panelets anbefalinger og konservatoriets opfølgning herpå skal indgå i DKDMs årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne af aftagerpanelet repræsenterer aftagerne af konservatoriets færdiguddannede kandidater og solister og udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt deres erfaring med og viden om det relevante arbejdsmarked. Kulturministeren udpeger formanden, mens de øvrige medlemmer for en periode på fire år udpeges af rektor og formanden i fællesskab efter drøftelse med ministeriet. Formanden for panelet deltager i konservatorierådets møder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.