Bibliotekets regler

Bibliotekets hovedopgave er at forsyne konservatoriets lærere og studerende med materialer til støtte for undervisning, forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde.

I øvrigt er biblioteket åbent for offentligheden med de begrænsninger, som fremgår af nedenstående.

Hent liste med ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Service

 • vejledning i materialesøgning i bibliotekets kataloger, håndbøger m.m.
 • udlån, fornyelse, reservation af udlånte materialer
 • informationssøgning
 • fremskaffelse af materialer til konservatoriets ensembler (jvfr. Retningslinier for prioritering af ressourcer til leje af nodematerialer, dec.1999)
 • indlån af undervisningsrelevant materiale i begrænset omfang fra andre biblioteker

Udlån

 • biblioteket står primært til rådighed for konservatoriets lærere og studerende, men er i øvrigt åbent for enhver, som kan fremvise danske identitetspapirer med CPR-nummer og dansk folkeregisteradresse.
 • enhver låner skal indskrives i bibliotekets lånerregister
 • sygesikringsbevis fungerer som lånerkort
 • studerende skal på forlangende fremvise gyldigt årskort, andre lånere skal fremvise legitimation med oplysning om navn og adresse
 • låneren hæfter også for lån, som er forgæves hjemkaldt på grund af fejlagtig adresse (folkeregisteradresse og e-mailadresse)
 • adresseændring og ændring af e-mailadresse skal meddeles biblioteket
 • tab af sygesikringskort skal meldes hurtigst muligt til biblioteket. Låneren er ansvarlig for lån indtil anmeldelsestidspunktet
 • udlån kan desuden foregå via folkebibliotekerne eller andre statslige forsknings- og uddannelsesbiblioteker
 • Ethvert lån - også til internt undervisningsbrug - skal noteres, inden låneren forlader biblioteket.
 • Den, i hvis navn lånet er noteret, er ansvarlig for det lånte og hæfter således for samtlige stemmer ved f.eks. lån af kammermusik.
 • Hver enkelt medvirkende i konservatoriets kor, orkester og ensembler hæfter personligt med underskrift hos nodearkivaren for udleveret materiale, som skal returneres umiddelbart efter produktionens afslutning.
 • Lånerne er forpligtet til at behandle bibliotekets materialer omhyggeligt, hvilket bl.a. betyder, at noder ikke må rulles sammen. Nødvendige anmærkninger i materialer til brug for musikudøvelse må kun indføres med blyant, aldrig med kuglepen eller blæk. Anmærkninger skal forsigtigt fjernes af låneren selv efter brug.
 • Der må under ingen omstændigheder skrives i materiale, som biblioteket har indlånt fra andre biblioteker.

Undtaget fra udlån

 • kor- og orkestermaterialer
 • cd'er og plader, som dog af husets lærere kan lånes til brug i undervisningslokalerne
 • optagelser af konservatoriets koncerter
 • håndbøger, samlede værker og monumentudgaver samt manuskripter og øvrige sjældenheder
 • nyeste nummer af tidsskrifter
 • Ved forespørgsler udefra er biblioteket - udover de ovennævnte begrænsninger - kun forpligtet til at udlåne materiale, som ikke findes tilgængeligt andetsteds i det danske bibliotekssystem.

Lånetid, reservation og fornyelse

Lånetiden for noder og litteratur er

 • 2 måneder for studerende og ansatte ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
 • 1 måned for eksterne lånere og andre biblioteker
 • Langtidslån af visse materialer kan aftales med udlånet.

Lånetiden for tidsskrifter er

 • 1 uge for løbende årgang
 • 14 dage for ældre årgange
 • Udlånte materialer kan reserveres.

Lån kan fornyes op til 3 gange, hvis der ikke er reservationer.

Aflevering og erstatningspligt

 • Materialer, der ikke er afleveret ved lånetidens udløb, hjemkaldes og skal derefter omgående afleveres til biblioteket eller fornyes. Kvittering for afleverede materialer udleveres på forlangende
 • Materialer, som trods gentagne hjemkaldelser ikke er afleveret, betragtes som bortkomne
 • For bortkomne eller ødelagte materialer udstedes en regning på et erstatningsbeløb, der omfatter genanskaffelses- eller reparationspris/pris for en erstatningskopi/eventuel skønnet værdi. Hertil lægges pris for indbinding samt et administrationsgebyr, som skal dække omkostninger ved genanskaffelse
 • Flerbindsværker og kammermusiksæt kan kræves genanskaffet komplet
 • Betales skyldige beløb ikke rettidigt, overgives erstatningssagen til SKAT’s inddrivelsescenter
 • Biblioteket kan kræve erstatning af en låner, selvom denne evt. er uden skyld i, at det lånte materiale ikke kan tilbageleveres eller evt. kun kan tilbageleveres i beskadiget stand.

Udelukkelse fra lån og anden benyttelse

Lånere, der har en uafsluttet erstatningssag udelukkes fra lån. Ved gentagne eller grove overtrædelser af bibliotekets reglement kan den pågældende låner udelukkes fra lån og anden benyttelse af biblioteket for en nærmere fastsat periode.

Februar 2008