Composer

Komposition

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfagsprøve i komposition

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: 

 • Dine forventninger til uddannelsen
 • Dine hidtidige uddannelsesforløb og eventuel erhvervserfaring (vedlæg dokumentation)
 • Din hidtidige kunstneriske virksomhed

Ved ansøgningsskemaet skal du vedlægge 3-6 af dine egne kompositioner (hele værker og/eller enkelte satser). Du vælger selv, om du vil aflevere dine kompositioner som skrevet og/eller indspillet materiale.

Du kan blive indkaldt til en samtale med censorerne om de indleverede kompositioner. 

Hvad lægger censorerne vægt på? 

Censorpanelets faglige bedømmelse af de indsendte kompositioner afhænger af  deres karakter (partiturer, elektroakustiske kompositioner, installationer m.v.). Panelet vurderer værkernes stilistiske orientering og udnyttelse af mediet (soloinstrument, vokal, ensemble, elektronik osv.) i forhold til det intenderede kunstneriske udtryk.

Censorerne kigger bl.a. på:

 • instrumentation/instrumentkendskab og notation (partiturer) 
 • kendskab til og udnyttelse af virkemidler (elektrofoni) 
 • formbevidsthed og kontrol over det klanglige forløb 
 • kompositionsteknisk beredskab 
Du indkaldes normalt til en samtale, hvor censorpanelet stiller uddybende spørgsmål til ovenstående forhold. Hensigten med samtalen er, at give censorerne et overblik over din generelle indsigt i andre fagligt relevante forhold som fx aktuelle dele af den nutidige musikscene, væsentlige komponister, betydningsfulde strømninger m.v.

Disse forhold indgår i en samlet bedømmelse, hvor censorpanelet bl.a. vurderer om den optagelsessøgende har faglige forudsætninger for at følge og gennemføre kompositionsstudiets hovedfagsforløb. 

Skriftlige teoriprøver

 • Harmonilære (4 timer m. klaver til rådighed)
 • 4-stemmig, homofon harmonisering af en melodi i dur eller mol 
 • Kontrapunkt (6 timer m. klaver til rådighed) , hvor ansøger skal vælge én af følgende:
  1. en 3-stemmig imiterende vokalsats i Palestrina-stil (12 - 16 takter) med opgivet tema og tekst.
   eller
  2. en 3-stemmig fugaeksposition for tasteinstrument i Bach-stil med opgivet tema, der videreføres til ny indsats eller kadence.
   eller
  3. en 3-stemmig dodekafon sats (12-16 takter) for 3 valgfrie instrumenter på basis af en opgivet tolvtonerække.
Når du tilmelder dig optagelsesprøven skal du ligeledes meddele, hvilken af de tre opgaver under kontrapunkt, som du ønsker at løse.

Se eksempler på opgaver fra optagelsesprøverne 2010 her: 
Harmonilærefuga og dodekafon sats

Mundtlige teoriprøver 

 • Analyse: En samtale om et værk eller værkudsnit. Du får en times forberedelse med noder og indspilning. 
 • Partiturkundskab: Du skal gøre rede for normalopstillingen af et orkesterpartitur samt for brugen af transponerende instrumenter.
 • Prima vista-klaverspil: Prima vista-udførelse af en Bach-koral, noteret på 2 systemer (eller en sats af tilsvarende sværhedsgrad)

De mundtlige teoriprøver aflægges samlet (varighed 30 min. + 1 times forberedelse). Teoriprøverne (mundtlige og skriftlige) bedømmes med en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. 

Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser. 

Klaver for komponister

 • J. S. Bach: en 3-stemmig invention eller et andet mindre værk af tilsvarende karakter 
 • En selvvalgt opgave. Mindstekrav: en lettere wienerklassisk sonate eller et romantisk eller moderne værk af tilsvarende sværhedsgrad. 

Du kan demonstrere færdigheder i improvisation og/eller becifringsspil (frivilligt).

Varighed 15 min. Prøven er prohibitiv og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgere skal sammen med ansøgningen fremsende 3-5 af dine egne kompositioner (hele værker og/eller enkelte satser). Du vælger selv, om du vil aflevere dine kompositioner som skrevet og/eller indspillet materiale.

De indsendte kompositioner skal dokumentere ansøgerens tekniske kunnen såvel som graden af det kunstneriske udtryk. 

Ansøgeren kan indkaldes til en samtale af ca. 20 min. varighed om de fremsendte kompositioner. Prøvens varighed inklusiv votering 30 min.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af 2 interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Supplerende krav

Der vil blive lagt stor vægt på, at ansøgernes opnåede færdigheder indenfor: musikteori, musikhistorie, instrumentation er på et niveau, der svarer til en bestået bacheloreksamen fra DKDM.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. Samtalen afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

Ansøgeren skal have bestået diplomeksamen ved et dansk musikkonservatorium eller en tilsvarende uddannelse. Ansøgere der ikke har aflagt en eksamen af ovennævnte karakter kan undtagelsesvis optages, hvis de nødvendige teoretiske, musikalske og kompositoriske forudsætninger på anden vis er dokumenteret. 

Der skal indleveres 4-5 værker af forskellig art (mindst 2 af disse indleveres også som indspilninger). 

Ansøgeren kan indkaldes til en samtale med censorerne med udgangspunkt i de indleverede værker.